Raspisan javni poziv za skijalište Risovac

JP Park Prirode Blidinje d.o.o. objavilo je javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za zakup organizacijske jedinice skijalište Risovac do 20 godina. Smatra se da je kompleks na Blidinju jedno od pet skijališta u svijetu koje je samo 50 km zračne linije udaljeno od mora .

Skijalište se nalazi na nadmorskoj visini od 1800 metara u podnožju planine Čvrsnice. Na raspolaganju je ski lift dužine 575 metara, četverosjed kapaciteta 1600 skijaša na sat, dječji lift kapaciteta 560 skijaša na sat, te tri alpske staze s ciljnim platoom uz polaznu stanicu na visini od 1290 m/nv.

Javni poziv  objavljen je 05.09.2013.godine u dnevnim novinama, a otvoren je 15 dana od dana objave poziva.

 

J.P. “PARK PRIRODE BLIDINJE” d.o.o.

POSUŠJE

Masna Luka b.b.

Uprava društva, uz suglasnost Skupštine Društva, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

Za prikupljanje pisanih ponuda za zakup

organizacijske jedinice skijalište Risovac

1. U zakup se nudi SKIJALIŠTE RISOVAC koje se sastoji od:

-Skijališta s vučnicama i uređenim stazama

-Pratećih objekata uz skijalište (restoran na stazi, garaže za smještaj vozila i mehanizacije,

planinski dom, bungalovi i pripadajući parking prostor),

-Pripadajuća osnovna sredstva i inventar po popisnim listama

2. Zakup je dugoročni na razdoblje do 20 godina

3. Zakupnina je varjabilna, zavisi od ostvarenog prihoda iz djelatnosti koja se obavlja na

zakupljenom prostoru, a određuje se u postotku od ostvarenog prihoda. Zakupnina ne može

biti niža od 10 % ostvarenog prihoda iz djelatnosti koja se obavlja na zakupljenom prostoru, bez obračunatog PDV-a.

4. Zakupnina se plaća mjesečno unazad do 15 u mjesecu za protekli mjesec s tim da se prilikom potpisa ugovora na ime avansa zakupnine plaća 130.000,00 KM. Primljeni avans se uračunava kao plaćanje zakupnine u punom iznosu od prve fakture do cjelokupnog utroška avansa.

5. Porez na zakupninu plaća Zakupac

6. Zainteresirani zakupci dužni su dostaviti pisanu ponudu za zakup skijališta

7. Uz ponudu su ponuditelji dužni dostaviti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10.000.00 KM na transakcijski račun J.P.”PARK PRIRODE BLIDINJE” d.o.o. otvoren kod UniCredit bank d.d. broj 3381002200651535 ili kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. broj 1549995000033542. Kandidatu koji bude izabran na natječaju primljeni jamstveni depozit uračunat će se u izmirenje dijeta avansa, a ostalim kandidatima će biti vraćen

-Podatke o bonitetu završni računi (bilanca stanja i bilanca uspjeha) za 2010.2011. i 2012. godinu

-Potvrdu mjerodavnog registra da se protiv njih ne vodi postupak stečaja niti likvidacije,

-Potvrdu poslovne banke o statusu transakcijskog računa (da račun nije blokiran),

-Potvrdu porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima

8. Rok za slanje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave oglasa,

9. Ponude se šalju na adresu J.P. PARK PRIRODE BLIDINJE d.o.o. POSUŠJE Masna Luka b.b. u zatvorenoj koverti na kojoj treba stajati “ponuda ne otvaraj”, a na poleđini naziv ponuditelja, adresa i kontakt telefon,kao i osoba za kontakt

10. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati

11. Ocjena i rangiranje ponuda vršiti će se po kriteriju ponuđene cijene zakupnine – više ponuđena cijena daje prioritet.

12. Svi odnosi urediti će se ugovorom o zakupu,

13. O terminu i mjestu otvaranja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni naknadno preko kontakt telefona koje navedu na kuverti

14. J.P.”PARK PRIRODE BLIDINJE” d.o.o. zadržava pravo odbijanja svih ponuda bez navođenja razloga i ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u nadmetanju

15. Sve detaljnije informacije o predmetu zakupa možete dobiti na telefon 063/353-160.

 

Blidinje.NET